Rekrutacja do klasy 4 sportowej

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ
O PROFILU  PŁYWANIE - SZERMIERKA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA

W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Kandydaci do klasy czwartej sportowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (załącznik nr 1)
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach.
 4. Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale;
  4. uzyskali promocję do klasy IV szkoły podstawowej potwierdzoną oryginałem świadectwa ukończenia klasy III.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają jednakową wartość.

 1. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (załącznik nr 2) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
 2. Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć:

ppkt. b – e – kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046);

ppkt. f – kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

ppkt. g – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697)

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. Poświadczenia można dokonać w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego oryginału dokumentu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 – 16 marca 2018 r.

17 – 22 maja 2018 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy – Prawo Oświatowe

1 – 23 marca 2018 r.

17 – 23 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

26 marca 2018

25 maja 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 5 kwietnia 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy trzeciej

22 – 25 czerwca 2018 r.

do 11 lipca 2018 r.

Publikacja przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do oddziału sportowego

5 kwietnia 2018 r.

11 czerwca 2018 r.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału sportowego (załącznik nr 3).

10 – 13 kwietnia 2018 r.

12 – 13 lipca 2018 r.

Publikacja przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego

29 czerwca 2018 r.
godz. 15.00

16 lipca 2018 r.

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – WNIOSEK.doc
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW.doc
Załącznik nr 3– OŚWIADCZENIE WOLI.doc

do góry