Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki
Cycero

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
w
II Ogólnopolskim Międzyświetlicowym Konkursie
Literacko – Plastycznym MOJA KSIĄŻKA (etap szkolny)

 

Koordynator:
mgr Katarzyna Wyrobek-Rak
mgr Justyna Stala-Dybus

Cele konkursu:

 • Wspieranie talentów
 • Wyzwalanie ciekawości poznawczej, ekspresji twórczej i kreatywności
 • Kształtowanie wrażliwości językowej
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez pobudzenie procesu percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej w oparciu o konwencję metodyki aktywnej
 • Odkrywanie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło literacko – plastyczne

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i obejmuje grupy wiekowe:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII
 1. Ilustrowana książeczka z opowiadaniami, bajkami, wierszami, komiks itp., wg własnego pomysłu dzieci. Tekst może być pisany (czytelnie) lub drukowany.
 2. Wielkość książek dowolna. Ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 3. W konkursie biorą udział tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie książki jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 5. Autorzy nagrodzonych prac wezmą udział w konkursie etap międzyświetlicowy.
 6. Książeczki powinny być opatrzone metryczką umieszczoną na ostatniej stronie.
 7. Metryczka powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Klasę
 1. Termin nadsyłania prac upływa 02. 2020r. Prace prosimy składać w świetlicy szkolnej z dopiskiem Konkurs plastyczny „Moja książka”.
 2. O wynikach konkursu zawiadomimy do 15 marca 2020r.

Pisanie książki zacznij od wymyślenia jakiejś historii. Może to być baśń, bajka, opowiadanie, komiks czy zbiór Twoich wierszy.

Tekst niech będzie wzbogacony ilustracjami. Ilustracje możesz wykonać w różnych technikach – namalować farbami, narysować kredkami, zrobić kolaż z kolorowego papieru lub innych płaskich materiałów, wydzierankę albo wykleić kolorowe obrazki z gazet lub pocztówek.

Nie zapomnij o okładce, która przyciągnie uwagę czytelnika oraz o tytule, swoim imieniu i nazwisku, a także o dacie ukończenia książki.

Już teraz zacznij tworzyć swoją własną książkę!  :)

 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

(ETAP SZKOLNY)

„Czekoladki dla sąsiadki- inspiracje twórczością Doroty Gellner”.

Pod honorowym patronatem Doroty Gellner oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Dorota Gellner jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, rymowanek i tekstów do piosenek takich jak:

„Zuzia - lalka nieduża“, „Ogórek“, „A ja rosnę“. Bohaterkami jej utworów są małe dziewczynki, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.

I. CEL KONKURSU

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 2. Promowanie autorów literatury polskiej,
 3. Kształtowanie gustów czytelniczych,
 4. Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 5. Mobilizowanie uczniów do czytania,
 6. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 7. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 8. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 9. Odkrywanie młodych talentów,
 10. Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 11. Promocja świetlic szkolnych.

II. KOORDYNATOR

mgr Katarzyna Wyrobek-Rak
mgr Anna Supińka
mgr Honorata Noras
Karolina Kapias

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu utworów Doroty Gellner.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych z klas1-4SP.
 3. Konkurs zostanie oceniony osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 4. Termin nadsyłania prac: 28.02.2020r.
 5. Uczeń może złożyć jedna pracę.
 6. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie
 7. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć w Świetlicy szkolnej do 28.02.2020r.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Koordynatorów Konkursu.
 2. Najlepsze prace zostaną wysłane na XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY.
 3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w marcu 2020r.
 2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatorów.

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

„MOJE ULUBIONE MIEJSCE W KATOWICACH”- ETAP SZKOLNY

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

Koordynatorzy konkursu: K. Wyrobek-Rak, H. Noras, A. Supińska, K. Kapias

CELE:

Rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów.

Rozpowszechnianie atrakcyjnych technik plastycznych.

Rozpowszechnianie wiedzy o Katowicach.

Promowanie Katowic jako miejsca do ciekawego i aktywnego spędzania czasu.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów klas II-IV uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie pracy w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną wraz z opisem (10 zdań) zilustrowanego miejsca. Opis należy wykonać czytelnie, pismem odręcznym.

Pytania pomocnicze: Co to za miejsce? Gdzie ono się znajduje? Dlaczego to moje ulubione miejsce? Co tam można robić?

Oceniane będą: zgodność pracy z tematem, użyta technika, staranność i estetyka pracy oraz treść opisu.

Dla zwycięzców – zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziany udział w etapie międzyszkolnym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2020 roku na stronie internetowej oraz facebook’u organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

 

Konkurs odbył się 9.01.2020 r. 

Wyniki konkursu.

Uczniowie klas 1

I miejsce: Weronika Wawok 1b

Uczniowie klas 2

I miejsce: Hanna Widera 2e

II miejsce: Ligia Czajkowska 2e

III miejsce: Cezary Wnuk 2c

Wyróżnienie:  Filip Straszak 2b, Filip Stebel 2e, Eliza Żak 2e

Uczniowie klas 3

I miejsce: Łukasz Kwiatkowski 3b

II miejsce: Karolina Wawok 3c

III miejsce: Sara Lech 3b

Wyróżnienie:  Dorota Waltar 3c

Nagrodzone prace:

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

7

 

Zapraszamy uczniów klas 1- 5 do wzięcia udziału w komputerowym konkursie plastycznym na plakat „Pij mleko, będziesz wielki!”.

Celem uczestnictwa dzieci w konkursie jest:

 • uświadomienie roli mleka w rozwoju człowieka,
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej,
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystania komputera i programu graficznego „Paint”,
 • odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień,
 • kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Konkurs odbędzie się w czwartek – 9.01.2020 r. w godzinach 15.00 - 16.00 w sali 214.

Ogłoszenie wyników 10.01.2020 r..

mleko

DLA KLAS I – IV

PROJEKT OKŁADKI KSIĄŻKI - „WIERSZE DLA DZIECI”

Konkurs odbył się 31.10.2019 r.

Klasy I

I miejsce – Piotr Cieśla 1b

Klasy II

I miejsce –  Radosław Bralich 2c

Klasy III

I miejsce – Karolina Wawok 3c, Tymon Augustyniak 3a

II miejsce – Joanna Swędzioł 3b

III miejsce – Łukasz Kwiatkowski 3b

Klasy IV

I miejsce – Tymon Glib 4b

II miejsce – Tamara Kuczyńska 4b

III miejsce – Wojciech Matura 4b

Wyróżnienie – Oliwier Skarżyński, Emil Kolaczek 4b 

GRATULUJEMY!

1

PROJEKT OKŁADKI KSIĄŻKI  - „WIERSZE DLA DZIECI”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania programu „Paint”,
 • uwzględnienie w kompozycji tekstu (klasy II - IV),
 • promowanie uczniów uzdolnionych.

Konkurs odbędzie się w czwartek  31.10.2019 r. w godzinach 14.00 -15.00 w sali komputerowej 214.

Uczestnicy zaprojektują okładkę książki, która będzie zatytułowana „Wiersze dla dzieci”. Posłużą się przy tym programem „Paint”.

Opiekun konkursu: Beata Mąsior

Z okazji IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zespół projektowy "Zrozum i podaj dalej" zorganizował dla uczniów naszej szkoły konkurs na Eksperta Tabliczki Mnożenia. Prezentujemy wyniki konkursu.
 
 
Ekspertami zostali:
w klasach III - Dobromiła Kunysz klasa 3d
w klasach IV - Jan Wątroba klasa 4b
w klasach V - Bartłomiej Moń klasa 5a
w klasach VI - Monika Swędzioł klasa 6e
w klasach VII - Marcel Jeżmanowski klasa 7d
w klasach VIII - Julia Mikołajewska  klasa 8a
 
Zwycięzcy nagrody otrzymali podczas uroczystego apelu z okazji IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
 
Serdecznie gratulujemy. 
 

Konkurs odbył się 26.09.2019 r.

Wyniki:

Klasy 2

I miejsce – Filip Stebel  2e

II miejsce – Antoni Sidło  2a

III miejsce – Wiktor Skuza  2c

Wyróżnienia:

Tadek Nowak 2c, Zofia Borawska 2a, Liliana Borsuk 2e

Klasy 3

I miejsce – Patrycja Stolarczyk 3c

II miejsce – Alicja Kołodziejczyk 3c

III miejsce – Sara Lech 3b

Wyróżnienia:

Łukasz Kwiatkowski 3b, Natasza Mikołajczyk 3a, Marcel Wasilewski 3a

GRATULUJEMY!

Zapraszamy do wzięcia udziału w komputerowym konkursie plastycznym - „Jedz owoce i warzywa”

DLA KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej;
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę zdrowego odżywiania;
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie posługiwania się programem graficznym „Paint”.

Narysujcie lub namalujcie posługując się komputerem - programem „Paint” - pracę na temat:

„Jedz owoce i warzywa”

Wydrukowane i podpisane prace należy przekazać wychowawcy (do 25.09.2019), który wybierze 2 reprezentantów klasy do udziału w finale. Finał konkursu odbędzie się 26.09. 2019 r. w godzinach 12.45-13.30 w sali 215.

Wykonany przez Was plakat ma zachęcać do spożywania warzyw i owoców. Klasy 2-4 powinny przygotować hasło, które umieszczą na plakacie.

Najlepsze prace wykonane podczas finału konkursu zostaną nagrodzone dyplomami.

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność pracy z tematem, indywidualny pomysł, ciekawa kompozycja i umiejętność posługiwania się programem graficznym „Paint”.

Opiekun konkursu: Beata Mąsior

Podczas Festynu Rodzinnego odbyła się już XIX edycja konkursu piosenki "Śpiewać Każdy Może". Poziom okazał się bardzo wysoki jednak jak w każdym konkursie Jury musiało wyłonić laureatów. Po długiej i burzliwej naradzie podjęło następujący werdykt:

Czytaj więcej...Wyniki XIX Szkolnego Konkursu Piosenki "Śpiewać Każdy Może"
na opowiadanie dotyczące wystawy „Niezniszczalni":
 
I miejsce - Karolina Caboń KL. V B
II miejsce - Szymon Księżarek KL. VII C
III miejsce - Kinga Zarzycka KL. V B
                       
GRATULUJEMY!!!
do góry