Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

rozek obfitosci r13 37 5 cm z 3680

  REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
 IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z pismem otrzymanym przez szkołę w dn. 13.02.2020 informujemy, że postepowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy będzie przeprowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem firmy Vulcan.

Informacja o szczegółach rekrutacji elektronicznej oraz link do naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 33 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 33 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

1.   

Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowic

32

2.   

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

3.   

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4.   

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości
do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5.   

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

6.   

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.   

Niepełnosprawność kandydata

1

8.   

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.   

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.             

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.             

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12.             

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

d. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

e. Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć:

kryt. 5 – kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

kryt. 7 – 10 – kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.).

kryt. 11 – kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

kryt. 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111)

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny opiekun. Przy składaniu kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. Poświadczenia można dokonać w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego oryginału dokumentu.

 1. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej dodatkowo składają WNIOSEK DO ŚWIETLICY
 2. Jeżeli dziecko będzie korzystało z obiadów na terenie szkoły należy złożyć deklarację dotyczącą warunków korzystania ze stołówki szkolnej 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Zgłoszenie/złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 marca 2020 r.
od godz. 9:00

do 3 kwietnia 2020 r.
do godz. 15:00

od 2 czerwca 2020 r.
 od godz. 9:00

do 8 czerwca 2020 r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 marca 2020 r.
od godz. 9:00

do 6 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

od 2 czerwca 2020 r.
od godz. 9:00

do 9 czerwca 2020 r.
do godz. 15:00

Publikacja przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 kwietnia 2020 r.

 o godz. 9:00

25 czerwca 2020 r.

 o godz. 9:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły

od 23 kwietnia 2020 r.
od godz. 9:00

do 5 maja 2020 r.
do godz. 15:00

od 25 czerwca 2020 r.
od godz. 9:00

do 1 lipca 2020 r.
 do godz. 15:00

Publikacja przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

7 maj a 2020 r.
 o godz. 15:00

3 lipca 2020 r.
 o godz. 15:00

 

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
do góry