Rekrutacja do klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów do klasy dwujęzycznej w roku szkolnym 2020/21.pdf

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego odbędzie się 
22 maja 2020 godz. 16.00

plakat

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im.STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 I. Informacje ogólne

 1. Od 1 września 2020 r. zostanie utworzona w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  klasa VII dwujęzyczna
 2. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka obcego – angielskiego (6 godzin w tygodniu).
 3. Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje
  do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.
 4. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej – uczniowie rozpoczynają równocześnie obowiązkową naukę drugiego języka – języka niemieckiego.
 5. Kandydaci do klasy siódmej dwujęzycznej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata
  (załącznik nr 1)
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

 

II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej

 1. Do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33.
 2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
 3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
    a) otrzymanie promocji do klasy VII;
    b) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną i w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Katowice.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziału dwujęzycznego niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
    a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
    b) oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
    c) świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji, w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:
    a) wielodzietność rodziny kandydata;
    b) niepełnosprawność kandydata;
    c) niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
    d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    e) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt. 5, mają jednakową wartość.

 1. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (załącznik nr 2) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy dwujęzycznej
 2. Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć:

ppkt. b – c – kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ppkt. d – kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

ppkt. e – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.

III. Sprawdzian predyspozycji językowych będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną - zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

 

 IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27 kwietnia 2020 do 15 maja 2020 r.

29 – 30.06 2020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego o którym mowa w art. 139 ustawy – Prawo Oświatowe

22 maja 2020
godz. 16.00

1 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 – Prawo oświatowe

29 maja 2020

3 lipca 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego

15 czerwca 2020r godzina: 9:00

6 lipca 2020r. godzina: 9:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

od  15 czerwca 2020  od godz.: 9:00

do 18 czerwca 2020

od 6 lipca 2020 r.
od godz.: 9:00

do 8 lipca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego

19 czerwca 2020r.  godzina: 15:00

9 lipca 2020r. godzina:15:00

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy siódmej

od 29 czerwca 2020r. do 3 lipca 2020r.

od 6 lipca 2020r.do 8 lipca 2020 r.

 

 V. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 - Wniosek o przyjęcie do klasy.docx

Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów.docx

Załącznik 3 - Oświadczenie woli.docx

 

do góry