Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020/21

zerowka przyjeci

 

20041714490n

zerowka nieprzyjeci

 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa przedłużono termin postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Podpisane wnioski wraz ze stosownymi załącznikami można przekazać do szkoły poprzez:

 1. wrzucenie wersji papierowej dokumentów do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej przy portierni Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
 2. przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. wysłanie pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia.
ul.
Witosa 23  
40-832 Katowice

 

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzone w formie elektronicznej. https://katowice.nabory.pl
 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci 5- i 6- letnie zamieszkałe na obszarze miasta Katowice.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.
 2. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenia razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;
 3. Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów (2-7) należy dołączyć kopię dokumentów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem będzie można dokonać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego orginału. 
 4. Zgodnie z art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową:

1

dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

32

2

dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

16

3

dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko

8

4

dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

4

5

dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2

 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

kryt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

kryt. 2 - oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

kryt. 3 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

kryt. 4 - zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

kryt. 5 - oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

 1. Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnego:

l.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 9 marca 2020 r. do 13 marca 2020r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.      

od 16.03.2020 r.
od godz. 09:00

do 03.04.2020 r.
do godz. 15:00

od 06.07.2020 r.
od godz. 09:00

do 09.07.2020 r.
do godz. 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo Oświatowe

 

od 23.03.2020 r. 
od godz. 8:00

do 09.04.2020 r.
do godz. 15:00

od 08.07.2020 r.
od godz. 8:00

do 13.07.2020 r.
do godz. 10:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2020 r.
o godz. 15:00

27.07.2020 r.
o godz. 13:00

5

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.04.2020 r.
od godz. 09:00
do 27.04.2020 r.
do godz. 15:00

od 27.07.2020 r.
od godz. 13:00
do 30.07.2020 r.
do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2020 r.
o godz. 9:00

03.08.2020 r.
o godz. 9:00

 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczeniu usług w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
do góry