Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.      Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3.      Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. 

4.      Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.

5.      Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.

6.      Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

7.      Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.

8.  Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

9.  Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)

10.  Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.

12.  Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

13.  Członkostwa w Radzie SU lub Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:

 • Nie przestrzegają regulaminu szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
 • Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
 • Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu Uczniowskiego.

 14.  Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu.

PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017

OPIEKUN SAMORZĄDU: Barbara Poddańczyk
Samorząd Uczniowski ZSO nr 7 w Katowicach zrzesza 56 członków podzielonych na sekcje:

 • koordynacja akcji „ Szklanka mleka"
 • koordynacja akcji „ Owoce w szkole"
 • organizacja imprez szkolnych
 • redakcja strony internetowej, multimedialnej strefy ucznia, multimedialnej strefy rodzica
 • telewizja szkolna ZSO7 TV
 Wykonane zadania  Termin realizacji
 
 1. WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ
 • przedstawienie kandydatów
 • kampania  wyborcza
 WRZESIEŃ 2016

 2. ZEBRANIE CZŁONKÓW RADY MŁODZIEŻOWEJ  ORAZ WYŁONIENIE:

 • przewodniczącego szkoły
 • skarbnika
 • sekretarza
 • koordynatorów akcji szkolnych
 WRZESIEŃ 2016
 3. ZEBRANIA TRÓJEK KLASOWYCH  PAŹDZIERNIK,GRUDZIEŃ,  LUTY. MARZEC, MAJ
 
 4. PRACE STATUTOWE:
 • Opiniowanie dni dodatkowo wolnych
 • Prace nad planem pracy Samorządu Uczniowskiego

- ustalenie dni galowych obowiązkowych dla uczniów

      - ustalenie dni kolorowych

 • Opiniowanie  Planu wychowawczego Szkoły
 • Wnioskowanie o pochwałę Dyrektora szkoły
 • Wnioskowanie o przyznanie statuetki: „ Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły”
 • Opiniowanie kandydatów do „Złotej Księgi”
WRZESIEŃ 2016

PAŹDZIERNIK 2016


PAŹDZIERNIK 2016

STYCZEŃ, CZERWIEC 2017


CZERWIEC 2017

 5. KOORDYNOWANIE  AKCJI: 
 • „Szklanka mleka”  
 • ,,Owoce w szkole"
 CAŁY ROK SZKOLNY

 6. PASOWANIE NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 • klasy pierwsze gimnazjum ( Kociemiauki)
 • klasy pierwsze SP ( Skok przez tarczę)
 WRZESIEŃ 2016
 7. WSPÓŁPRACA I PROMOCJA SZKOŁY W  ŚRODOWISKU:
 • Szkolna telewizja
 • Serwis informacyjny
 • Redakcja szkolnego facebooka
 • Redakcja strony internetowej szkoły
 • Organizacja Mikołaja dla okolicznych przedszkoli
 • Organizacja Koncertu Noworocznego dla mieszkańców Osiedla Witosa
 • Organizacja Dnia Otwartego szkoły oraz Dnia Absolwenta
 • Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego: „Bajkowa sobota – serduszko bije na Witosa”
 

CAŁY ROK SZKOLNY

GRUDZIEŃ 2016LUTY 2017

 

MARZEC 2017

 

CZERWIEC 2017

 

 8. ORGANIZACJA I OBSŁUGA AKCJI IMPREZ SZKOLNYCH:

 • „Skok przez tarczę”
 • „Pasowanie na Ucznia” – uczniów kas pierwszych SP i Gimnazjum
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca
 • Dzień Nauczyciela
 •  Upiorna Dyskoteka Halloween
 • Mikołajki dla uczniów klas 1-4 SP
 • Zabawa karnawałowa dla uczniów klas I- VI
 • Poczta Walentynowa – kiermasz Walentynowy, zabawa Walentynkowa
 • Święto szkoły
 • Wizyta przedszkolaków w naszej szkole
 • Finał projektu kulturalnego ,,Tradycje śląskie naszym dziedzictwem''
 • VIII Zlot Samorządów Szkół Podstawowych i Gimnazjów woj. śląskiego
 • „ W świecie bajek” – konkurs dla przedszkolaków
 • „Kocham Polskę” – koordynacja imprezy
 • Dyskoteka Wiosenna
 • Dzień Samorządności
 • Zabawa pożegnalna klas 6
 
WRZESIEŃ 2016


PAŹDZIERNIK 2016


GRUDZIEŃ 2016


STYCZEŃ 2017


LUTY 20127

 

MARZEC  2017

 

KWIECIEŃ 2017

 

KWIECIEŃ 2017

 

MAJ 2017


CZERWIEC 2017

 9. ORGANIZACJA AKCJI  W TYM AKCJI  CHARYTATYWNYCH:
 • Zbierani zużytych telefonów komórkowych
 • Zbiórka dla Domu Dziecka Stanica
 • Organizacja akcji charytatywnej: „ Odkryj w sobie świętego Mikołaja”
 • Koncert Noworoczny – zbiórka dla Dominika

 MARZEC 2016

MAJ 2016
GRUDZIEŃ 2016


LUTY 2017

 10. WYSTĘPY SCENICZNE:
 • Etiuda taneczna
 • „ Kot w butach”
 • Przedstawienie na Dzień Samorządności
 • Koncert Noworoczny

 • Dzień Samorządności

 
 11. ORGANIZACJA KONKURSÓW:
 • „Katowice moim miastem” – gazetka klasowa
 • Konkurs na najładniejszą wiosenną dekorację klasy
 
 12. WŁĄCZENIE SIĘ DO REALIZACJI PROGRAMU  PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ  CAŁY ROK SZKOLNY

 13. WYSTAWIANIE POCZTU SZTANDAROWEGO

 • Z okazji świąt państwowych i szkolnych.
 • Trzymanie warty honorowej przy grobie patrona szkoły.
 
LISTOPAD 2016
MARZEC 2017
 14. ORGANIZACJA KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW  UŻYWANYCH  WRZESIEŃ 2016
 15. WSPÓŁPRACA Z DYREKCJA SZKOŁY ORAZ RADĄ  RODZICÓW  CAŁY ROK SZKOLNY

RADA MŁODZIEŻOWA:

Przewodniczący Szkoły: Zuzanna Deptuła z kl. 3A

Członkowie:

 •  Mateusz Łatka z kl. 3C
 • Łukasz Hetman z kl. 5
 • Julia Kuc z kl. 6a
 • Emilia Waszczuk z kl. 2C
do góry