Dostosowanie do egzaminów

Terminy związane ze szegółowymi sposobami dostosowania* warunków i form przeprowadzania egzaminów (wynikające z „Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020”)

Do 20 listopada 2019r. – poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Do 25 listopada 2019r.  - rodzice ucznia składają oświadczenie (na piśmie o którym mowa powyżej) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

*Uprawnieni do dostosowania:

- uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie z czasową niepełnosprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza),

- uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- uczniowie z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza).

 

do góry