INFORMACJA DLA KANDYDATA I RODZICÓW 
REKRUTACJA NA ROK 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach utworzona zostanie dwujęzyczna klasa 7 z językiem angielskim.

Język angielski: 6 godzin tygodniowo - kontynuacja

Przedmioty realizowane w języku polskim i angielskim:
historia, matematyka, fizyka, chemia oraz WOS w klasie VIII.

KONCEPCJA PRACY W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

Podczas dodatkowych zajęć języka angielskiego uczeń rozwija znajomość środków językowych, doskonali umiejętności językowe oraz poznaje kulturę krajów anglojęzycznych (elementy literatury, historii i geografii itd.)

W trakcie nauki wykorzystywane są filmy, zasoby internetowe, czasopisma, proste lektury. Umiejętności uczniów są weryfikowane podczas bieżących diagnoz, konkursów, olimpiad, kontaktu z innymi użytkownikami języka angielskiego w ramach projektów międzynarodowych.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych trwa 90 minut i składa się z dwóch części:

a. Testu określającego predyspozycje językowe

Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badane są:

 • pamięć,
 • rozumienie tekstu oraz relacje składniowe
 • rozumienie leksyki,
 • wyobraźnia i domysł językowy,
 • selekcja informacji,
 • rozumowanie przez analogię,
 • dedukcja językowa

b. Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego (zagadnienia gramatyczno-leksykalne, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem - zakres zgodny z podstawa programową dla szkoły podstawowej dla języka angielskiego). Zadania obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.

Szczegółowe zagadnienia i wymagania obowiązujące na teście kompetencji językowych zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej:

Zagadnienia gramatyczne

Czasy :

 • teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous
 • przeszłe: Past Simple, Past Continuous, czas Present Perfect
 • wyrażanie przyszłości: Future Simple (will), be going to, Present Continuous

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki modalne: must, have to, can, need, should

Przymiotniki i przysłówki (w tym stopniowanie)

Zaimki

Rzeczowniki:

 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • określniki ilościowe: some, any, much, many,
 • a lot of, lots of, (a) few, (a) little
 • przedimki a, an, the
 • forma dzierżawcza rzeczowników

Zdania warunkowe: tryb 0, 1

Tryb rozkazujący

Przyimki określające kierunek, miejsce, odległość, czas, przyczynę, sposób

Liczebniki główne, porządkowe

Konstrukcje: there is, there are, would like to, love, like, hate, let’s

Zagadnienia leksykalne:

 • Dane personalne
 • Ubiory i opis wyglądu
 • Cechy charakteru, uczucia i emocje
 • Rodzina i życie towarzyskie
 • Dom
 • Szkoła i edukacja
 • Praca
 • Czas wolny i zainteresowania, sport
 • Żywienie, restauracje, gotowanie
 • Zakupy i usługi
 • Podróżowanie i turystyka, pogoda
 • Kultura: rozrywka, sztuka, film, książki
 • Zdrowie, części ciała
 • Świat przyrody
 • Transport, miasto i budowle
 • Opis przedmiotów i miejsc
 • Liczebniki, miesiące, daty, godziny
 • Komunikowanie się
 • Reagowanie językowe w typowych sytuacjach

Regulamin, przykładowe testy i załączniki:

Regulamin rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej.docx

Załącznik nr 1 - Wniosek.docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów.docx

Załącznik nr 1 - Oświadczenie woli.docx

Przykładowy test kompetencji 1.docx

Przykładowy test kompetencji 2.docx.

 

do góry