samorzad m

Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.      Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3.      Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. 

4.      Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.

5.      Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.

6.      Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

7.      Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.

8.  Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

9.  Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)

10.  Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.

12.  Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

13.  Członkostwa w Radzie SU lub Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:

 • Nie przestrzegają regulaminu szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
 • Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
 • Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu Uczniowskiego.

 14.  Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu.

SPRAWOZDANIE PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPIELUN SAMORZĄDU: Barbara Poddańczyk, Grzegorz Juranek                                       

Samorząd Uczniowski SP nr 33 w Katowicach podzielony jest na sekcje:

 • organizacja imprez szkolnych
 • redakcja strony internetowej, multimedialnej strefy ucznia, multimedialnej strefy rodzica
 • telewizja szkolna 33TV

Wykonane zadania

Termin realizacji

1. WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ

 • przedstawienie kandydatów
 • kampania wyborcza

WRZESIEŃ 2020

2. ZEBRANIE CZŁONKÓW RADY MŁODZIEŻOWEJ 

WYŁONIENIE:

a)     przewodniczącego szkoły

b)    skarbnika

c)    sekretarza

d)    koordynatorów akcji szkolnych

WRZESIEŃ 2020

3. ZEBRANIA TROJEK KLASOWYCH

PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ, LUTY, MARZEC, MAJ

4. PRACE STATUTOWE:

 • Opiniowanie dni dodatkowo wolnych
 • Prace nad planem pracy Samorządu Uczniowskiego
 • ustalenie dni galowych obowiązkowych dla uczniów
 • ustalenie dni kolorowych
 • Opiniowanie Planu wychowawczego Szkoły
 • Wnioskowanie o pochwałę Dyrektora szkoły
 • Wnioskowanie o przyznanie statuetki: „ Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły”
 • Opiniowanie kandydatów do „Złotej Księgi”

WRZESIEŃ 2020

PAŹDZIERNIK 2019

PAŹDZIERNIK 2020

STYCZEŃ, CZERWIEC 2021

CZERWIEC 2021

5. PASOWANIE NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 • klasy pierwsze SP ( Skok przez tarczę)

WRZESIEŃ 2020

6. WSPÓŁPRACA I PROMOCJA SZKOŁY
    W ŚRODOWISKU
:

 • Szkolna telewizja
 • Serwis informacyjny
 • Redakcja szkolnego facebooka
 • Redakcja strony internetowej szkoły
 • Organizacja Dnia Otwartego szkoły oraz Dnia Absolwenta
 • Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego: „Bajkowa sobota – serduszko bije na Witosa”

CAŁY ROK SZKOLNY

MARZEC 2021

CZERWIEC 2021

7.  ORGANIZACJA I OBSŁUGA AKCJI IMPREZ SZKOLNYCH:

 • „Skok przez tarczę”
 • „Pasowanie na Ucznia” – uczniów kas pierwszych SP
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca
 • Dzień Nauczyciela
 • Mikołajki dla uczniów klas 1-4 SP
 • Poczta Walentynowa – kiermasz Walentynowy, zabawa Walentynkowa
 • Święto szkoły
 • Dzień otwarty szkoły
 • Dzień absolwenta
 • XII Zlot Samorządów Szkół Podstawowych woj. śląskiego
 • „Kocham Polskę” – koordynacja imprezy
 • Dyskoteka Wiosenna
 • Dzień Samorządności
 

8. ORGANIZACJA AKCJI W TYM AKCJI  CHARYTATYWNYCH:

 • Organizacja akcji charytatywnej: „ Odkryj w sobie świętego Mikołaja”
 • Świąteczny Kiermasz Charytatywny
 • Zbiórka dla domu dziecka Stanica

GRUDZIEŃ 2020

MARZEC  2021

9. WYSTĘPY SCENICZNE:

 • Przedstawienie na Dzień Samorządności

Dzień Samorządności

10. Włączenie się do realizacji Programu Profilaktyki Prozdrowotnej

CAŁY ROK SZKOLNY

11.WYSTAWIANIE POCZTU SZTANDAROWEGO

  z okazji świąt państwowych i szkolnych.

 • Trzymanie warty honorowej przy grobie patrona szkoły.

CAŁY ROK

12. WSPÓŁPRACA Z DYREKCJA SZKOŁY ORAZ RADĄ RODZICÓW

CAŁY ROK SZKOLNY

do góry