ssc3

Loading...

czytamy

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. I Ogólnopolski Konkurs Promujący Czytanie „CzytaMY”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Śląską Szkołę Ćwiczeń, Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach pod egidą RATOWNIKÓW CZYTELNICTWA.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czterech kategoriach wiekowych.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, charakter otwarty i cykliczny. 
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Literatura Konkursu zawiera w każdej edycji wybrane utwory ze współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży rekomendowane przez Organizatora Konkursu.
 6. Zestawy zadań do wszystkich etapów Konkursu opracowywane są przez Organizatora.
 7. Prace oceniać będzie Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 8. Przewidziano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii.
 9. Prace przechodzą na własność Organizatora.
 10. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronach internetowych projektu „Ratownicy Czytelnictwa” i Śląskiej Szkoły Ćwiczeń oraz w mediach społecznościowych.
 11. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu, wyniki eliminacji oraz listy laureatów i finalistów Konkursu będą przekazywane szkołom uczestniczącym w Konkursie drogą elektroniczną, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 12. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzeniu Konkursu będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach działającą pod auspicjami ogólnopolskiego programu „Ratownicy Czytelnictwa”  - Fundacja Powszechnego Czytania (fpc.org.pl) tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu. Wzięcie udziału
  w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć w celach dokumentujących przebieg Konkursu. Zdjęcia publikowane będą na stronie internetowej  i w mediach społecznościowych.
 14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

II. Cele:

 • motywowanie do czytania współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży,
 • promowanie głośnego czytania dzieciom,
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań,
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych,
 • promocja czytelnictwa, propagowanie mody na czytanie,
 • popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży,
 • sprawienie, aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnością,
 • rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo,
 • poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa.


III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje dyrektora szkoły poprzez przesłanie wypełnionego formularza (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dyrektor powołuje Szkolnego Koordynatora Konkursu, który jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu, w tym w szczególności za promocję Konkursu na terenie szkoły, pracę Szkolnej Komisji Konkursowej oraz dokumentowanie przebiegu Konkursu w szkole.
 3. Warunkami przystąpienia uczniów do konkursu są: 

a) podpisanie przez jednego z rodziców oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą część w/w załącznika. Oświadczenia wszystkich uczestników Konkursu przechowywane są w szkolnej dokumentacji dotyczącej Konkursu. Oświadczenia zwycięzców etapu I należy przesłać wraz z pracą konkursową do Organizatora Konkursu.

b) podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika oświadczenia zawartego w załączniku nr 3 o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. Oświadczenia przechowywane są w szkolnej dokumentacji.

4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

a) I etap - szkolny
b) II etap: FINAŁ – ogólnopolski

5. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

a) I KATEGORIA – dzieci w wieku przedszkolnym
b) II KATEGORIA - uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
c) III KATEGORIA – uczniowie klas V- VI szkoły podstawowej,
d) IV KATEGORIA – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

6. Do każdej kategorii wiekowej przypisane są wybrane utwory ze współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. W I edycji Konkursu są to:

a) I i II KATEGORIA WIEKOWA - Justyna Bednarek: „Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!”- nagroda literacka w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2020” w kategorii literatura dziecięca.

b) III KATEGORIA WIEKOWA - Katarzyna Wasilkowska: „Świat Mundka” wyróżnienie w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2020” w kategorii literatura młodzieżowa.

c) IV KATEGORIA WIEKOWA - Ewa Nowak: „Orkan. Depresja” - nagroda literacka w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2020” w kategorii literatura młodzieżowa.

7. Zadania konkursowe w każdej kategorii wiekowej są opcjonalne (do wyboru):

a) I KATEGORIA (indywidualnie lub drużynowo)

 • praca plastyczna przestrzenna “Moja skarpetka”
 • praca plastyczna płaska “Moja skarpetka”

b) II KATEGORIA (indywidualnie lub drużynowo – do 3 osób) 

 • filmik będący scenką teatralną pod hasłem ”Opowiem Wam o skarpetce” (5 minut)
 • komiks pod hasłem „Opowiem Wam o skarpetce”

c) II KATEGORIA (indywidualnie lub drużynowo – do 3 osób)

 • komiks będący ilustracją dowolnego fragmentu książki
 • praca literacka lub artystyczna (typu kolaż, inscenizacja multimedialna) „Czego nie wiedzą o nas dorośli?”

d) IV KATEGORIA (indywidualnie lub drużynowo – do 3 osób)

 • praca literacka w dowolnej formie (np. kartka z pamiętnika, list, opowiadanie) pt:„Zobacz mnie. Jestem obok Ciebie”,
 • minipodcast na temat książki

 

IV.  Przebieg Konkursu

 1. Etap I - część I - w grupie przedszkolnej/klasie – tworzenie pozytywnego środowiska czytania

a) czytanie dzieciom/młodzieży książki konkursowej:

 • każda klasa lub grupa uczniów rozpoczyna udział w Konkursie od głośnego czytania dzieciom/młodzieży książki konkursowej wyznaczonej dla danej kategorii wiekowej,
 • czytanie odbywa się co najmniej dwa razy w tygodniu przez 15 – 20 minut,
 • czyta wychowawca, polonista, bibliotekarz lub inny nauczyciel, a w przypadku młodzieży może to być czytanie samodzielne

b) po przeczytaniu całej książki nauczyciel – wychowawca lub inny nauczyciel przeprowadza z dziećmi/młodzieżą lekcję/zajęcia, podczas której rozmawia z dziećmi/młodzieżą o bohaterach utworu i poruszanych w nim problemach. W tym celu może skorzystać z materiałów dodatkowych przygotowanych przez Organizatora do realizacji tego zadania.

c) Nauczyciel przedstawia klasie/grupie propozycje zadań konkursowych dla danej kategorii wiekowej i zachęca do jej wykonania indywidualnie lub drużynowo (drużyna liczyć powinna nie więcej niż 3 osoby). Klasa/grupa wybiera spośród zadań konkursowych to, które chce realizować.

d) Każda klasa/grupa, która zadeklarowała udział w Konkursie ma za zadanie dokumentowanie swojej aktywności np. za pomocą zdjęć

2. Etap I – część II - w przedszkolu/ w szkole

a) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym Szkolny Koordynator Konkursu i nauczyciel języka polskiego. 

b) Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych Konkursu, 
 • sprawdzenie i ocenienie prac uczestników zgodnie z przesłanymi przez organizatora kryteriami oceniania,
 • wyłonienie uczestników, którzy będą reprezentować szkołę w etapie ogólnopolskim
 • sporządzenie i przesłanie w wersji elektronicznej do Organizatora protokołu z etapu szkolnego Konkursu (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • dostarczenie do organizatora Konkursu prac uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu wraz z wydrukiem protokołu z etapu szkolnego; prace należy opatrzyć pieczęcią szkoły i dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach, ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice.

c) Szkolny Koordynator Konkursu organizuje uroczyste podsumowanie szkolnego etapu Konkursu, w czasie którego przekazuje informacje na temat laureatów etapu szkolnego zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz wręcza klasom/grupom dyplomy za udział w Konkursie.

3. Etap II – ogólnopolski

a) Organizacja etapu ogólnopolskiego Konkursu spoczywa na Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora Konkursu.

b) Konkurs polega na ocenie przez Komisję Konkursową prac konkursowych, nadesłanych przez szkoły w terminie podanym w harmonogramie.

c) Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 • weryfikacja prac po etapie szkolnym i ustalenie listy osób zakwalifikowanych do eliminacji na etapie ogólnopolskim,
 • przeprowadzenie eliminacji na etapie ogólnopolskim - ocenienie prac konkursowych -zgodnie z harmonogramem,
 • ustalenie listy laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyróżnień
 • przekazanie szkołom biorącym udział w Konkursie wyników uczniów biorących udział w etapie ogólnopolskim oraz listy laureatów Konkursu,
 • zorganizowanie uroczystego podsumowania Konkursu, wręczenie nagród
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu Konkursu,

d) Decyzje Komisji zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos Przewodniczącego. 

e) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

V.  Harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Czytanie „CzytaMY”

1. 

Zgłaszanie szkół chętnych do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie „CzytaMY”

do 15.11.2021

2. 

Przeprowadzenie etapu szkolnego - czytanie

15.11.2021 – 14.01.2022 

3. 

Przeprowadzenie etapu szkolnego – przygotowanie prac konkursowych i ich ocena przez Szkolną Komisję Konkursową, uroczyste podsumowanie I etapu Konkursu

17.01.2022 – 27.02.2022

 

Przekazanie do Komisji Konkursowej prac uczniów oraz protokołu elektronicznego z eliminacji szkolnych

do 04 marca 2022

4. 

Przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego

07.03.2022 – 29.04.2022

5. 

Przekazanie do szkół listy laureatów Konkursu

06 maja 2022

6. 

Uroczyste zakończenie Konkursu z wręczeniem nagród i dyplomów

maj/ czerwiec 2022

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia Regulaminu.
 2. Organizator nie pokrywa uczestnikom Konkursu żadnych kosztów związanych z Konkursem, w tym kosztów dojazdu na uroczyste wręczenie nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.docx

 

           Śląska Szkoła Ćwiczeń powstała dzięki inicjatywie osób, którym zależy na podnoszeniu jakości edukacji na Śląsku. W 2019 roku Miasto Katowice wraz z partnerami podjęło działania, mające na celu utworzenie szkoły ćwiczeń. Na podstawie kryteriów wyboru szkoły wiodącej wytypowano trzy placówki, w których przeprowadzona została wstępna diagnoza. Celem diagnozy było wskazanie:

 • mocnych stron pracy szkół,
 • potrzeb przyszłej szkoły ćwiczeń
 • kierunków jej działania.

         W 2020 roku Miasto Katowice przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez MEN „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”, dzięki któremu powstała Śląska Szkoła Ćwiczeń.

Naszą szkołę ćwiczeń tworzą 3 szkoły wiodące:

 1. Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
 3. Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

oraz 11 szkół wspierających:

 1. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach
 2. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Curie - Skłodowskiej w Katowicach
 5. Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach
 6. Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
 7. Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach
 8. Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach
 9. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
 11. XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego w Katowicach.

Partnerami Śląskiej Szkoły Ćwiczeń, którzy od samego początku wytrwale wspierają projekt i intensywnie pracują nad jego realizacją, są:

 • Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa „SOKRATES” – placówka specjalizująca się w prowadzeniu działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferująca nowatorskie rozwiązania w edukacji.

Naszych partnerów czynnie reprezentują:
- Anna Stalmach – Tkacz – Dyrektor GES „SOKRATES”
- dr Marta Mamet – Michalkiewicz z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem głównym naszego projektu jest:

 • przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej,
 • metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia

      Celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania, by zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zgodnych z wymaganiami współczesnej gospodarki:

 • umiejętności posługiwania się językami obcymi
 • umiejętności matematyczne
 • umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych
 • umiejętności cyfrowe

a w ramach każdego z obszarów rozwijanie takich umiejętności, jak: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, samoregulacji, rozwijanie twórczego myślenia oraz metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia i edukacji włączającej.

        01 września 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie inaugurujące działalność Śląskiej Szkoły Ćwiczeń, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Funduszy Europejskich, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej „SOKRATES” oraz dyrektorzy szkół wiodących.

        Zgodnie z harmonogramem działań już we wrześniu odbyły się pierwsze treningi kompetencji kluczowych dla dyrektorów, szkolenia trenerów szkoły ćwiczeń, mające na celu rozwijanie ich umiejętności miękkich oraz zajęcia i konsultacje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego.

        W październiku - z inicjatywy Grupy Edukacyjno – Szkoleniowej „SOKRATES” – w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca i promująca edukacyjną grę on-line „Godność, wolność i niepodległość” przygotowaną przez MEN w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele ORE, dyrektorzy Śląskiej Szkoły Ćwiczeń oraz nauczyciele.

            30 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Katowice wydał rozporządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Śląska Szkoła Ćwiczeń.

W jego skład weszli:

 • Kierownik projektu: Bartosz Ledwoń, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice,
 • Koordynator szkoły ćwiczeń: Teresa Liburska – Łój, Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach,
 • Asystent koordynatora projektu: Izabela Kamińska, Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach,
 • Specjalista ds. oświatowych: Anna Rosenbaum, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
 • Specjalista ds. PZP: Izabela Gąsiorek, Centrum Usług Wspólnych,
 • Specjalista ds. rozliczeń: Małgorzata Murjas, Centrum Usług Wspólnych
 • Koordynatorzy szkolni: Urszula Hołota - Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach, Izabela Kuźnicka – III LO w Katowicach, Bogumiła Stabik–Wrona – ZS nr 2 w Katowicach

            10 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Koordynatora z Dyrektorami szkół, w czasie którego powołano Zespół ds. Rozwoju i Promocji Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. W jego trakcie omówiono wstępne propozycje działań Zespołu, zwrócono także uwagę na potrzebę wzmocnienia kształcenia kompetencji społecznych uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowych działań związanych z edukacją regionalną.

         Na stronie internetowej SP 33 w Katowicach (www.sp33.katowice.pl) powstała podstrona Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. Autorem LOGO Śląskiej Szkoły Ćwiczeń jest GES „SOKRATES”.

       Obecnie pracujemy nad promocją naszego projektu. Podejmujemy działania mające na celu zbudowanie marki Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy, kreatywności, nowatorstwu i pasji osób realizujących nasz projekt, uda nam się osiągnąć nasze cele tak, aby przyniosły one korzyści zarówno nauczycielom i studentom, jak i uczniom i ich rodzicom.

Teresa Liburska-Łój
Koordynator Szkoły Ćwiczeń
Izabela Kamińska
Asystent Koordynatora Projektu

Loading...

do góry