X Przedszkolandia Pływacka

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

X PRZEDSZKOLANDIA PŁYWACKA ŚLĄSKICH PRZEDSZKOLI

KATOWICE 2019

Organizator:

-UKS ,,Karlik” przy SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23, tel.( 32) 254-03-71;

(32) 254-43-08

-SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23 tel.( 32) 254-03-71; (32) 254-43-08

-Urząd Miasta Katowice

-Wydział Sportu i Turystyki

Miejsce:

-Pływalnia SP nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23

Termin zawodów: 14.06. 2019r.(piątek)

Uczestnictwo:

-Przedszkolaki

-Każde przedszkole może wystawić dowolną ilość uczestników. Przyjmowane będą również indywidualne zgłoszenia przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

-Każde dziecko uczestniczące w zawodach musi posiadać podstawowe umiejętności pływackie i być oswojone z wodą.

Program

-Rozgrzewka godz. 10.40

-Zawody godz. 11.00

-przepłynięcie 25m z pasam wypornościowym stylem dowolnym

-przepłynięcie 25m z ,,makaronem” stylem dowolnym

-przepłynięcie 25m z deską stylem dowolnym

-przepłynięcie 25m stylem dowolnym (kraul, grzbiet, klasyk)

-3 pierwsze biegi zostaną rozegrane seriami oddzielnie w konkurencjach dziewcząt i chłopców

-4 bieg (25m stylem dowolnym) zostanie rozegrany seriami na czas oddzielnie w konkurencji dziewcząt i chłopców

-zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach

-po rozegraniu wszystkich biegów odbędą się gry i zabawy dla dzieci w wodzie.

Zgłoszenie do zawodów:

-Pisemną listę zawodników sporządzoną wg dołączonego wzoru należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów do sekretariatu zawodów (pokój ratowników na pływalni)

-Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach lub zaświadczenie lekarskie

-Reprezentacje zgłaszają się na zawody z opiekunem

 

-O udziale w zawodach należy powiadomić organizatora do dnia 10.06.2019r. (poniedziałek) pod nr tel. 32 254-03-71; 32 254-43-08, tel.kom.517-335-143.

Bardzo prosimy podać wówczas dokładną liczbę zawodników, którzy wezmą udział w zawodach (informacja potrzebna do przygotowania właściwej organizacji zawodów i odpowiedniej ilości nagród).

Nagrody

-Każde przedszkole biorące udział w zawodach otrzyma puchar.

-Każdy uczestnik zawodów otrzyma medal.

Zasady finansowania

-Koszty uczestnictwa ponoszą placówki

-Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów

-Wszelkich informacji związanych z zawodami udziela

  • Dyrektor Szkoły mgr inż.Teresa Liburska-Łój
  • mgr Żaneta Adamczyk
  • pod nr tel. (32) 254-03-71; (32) 254-43-08.

 

Postanowienia końcowe

-Odprawa techniczna sędziów, ratowników odbędzie się o 10.40 na pływalni

-Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godz. 10.50 w holu przed basenem

-Na każdym torze w wodzie będzie znajdował się ratownik czuwający nad bezpieczeństwem dziecka

-Po rozpoczęciu zawodów wszystkie szatnie zostaną zamknięte, bez możliwości wchodzenia do nich w trakcie trwania zawodów

-Zawodnicy pozostają na pływalni do zakończenia wszystkich konkurencji i wręczenia nagród.

-Na zawodach obowiązują przepisy BHP i regulamin pływalni

-W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów

-Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWIC – MARCIN KRUPA

 

Komunikat organizacyjny zawodów do pobrania na stronie internetowej szkoły

www.sp33.katowice.pl

 

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23

jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu bieżącej realizacji X Przedszkolandii Pływackiej

-podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w X Przedszkolandii Pływackiej

  • ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Organizator informuje, że podczas zawodów wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa w celu wykorzystania jej do promocji wydarzenia oraz działalności SP nr 33 w Katowicach. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w Internecie na stronie internetowej szkoły zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Wizerunek uczestnika może być wykorzystywany wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej SP nr 33 w Katowicach, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu i dodatkowej zgody. Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas zawodów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej SP nr 33 w Katowicach. Rozpowszechnianie, o którym mowa, następować będzie bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji zawodów ,,X Przedszkolandia Pływacka” oraz SP nr 33 w Katowicach.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Komunikat organizacyjny.docx

Załączniki do pobrania.docx

 

do góry