XVII Delfiniada Pływacka dla Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZMIANA TERMINU ZAWODÓW

XVII DELFINIADA PŁYWACKA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

 

1. Organizator

- Szkoła Podstawowa nr 33 im. St. Ligonia w Katowicach - UKS Karlik Katowice

2. Termin i miejsce zawodów

- 17 luty 2020 ( poniedziałek)

- Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach, ul. Witosa 23

3. Informacje techniczne:

- Pływalnia 25m, 5 torów, temperatura wody 27 C

- Pomiar czasu: ręczny

- Zawody przeprowadzane będą seriami na czas;

- Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe;

 

4. Uczestnictwo

- W zawodach mają prawo wystartować uczniowie Szkół Podstawowych

za wyjątkiem zawodników posiadających licencje pływania PZP i OZP !!!

( uczeń nie mógł brać udziału w zawodach organizowanych przez Ślaski Okręgowy Związek Pływacki tj. Liga Klubów Śląskich i Mistrzostwa Śląska od dnia 1 września 2019)

- Każda szkoła może wystawić reprezentację

klas III- IV składającą się z 8 osób (4 dziewczyn + 4 chłopców),

klas V- VI składającą się z 8 osób (4 dziewczyn + 4 chłopców),

klas VII– VIII składającą się z 8 osób (4 dziewczyn + 4 chłopców),

- Nie dopuszcza się startów Poza Konkurencją (PK)

- Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz dwóch sztafetach

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP

 

5. Zasady finansowania

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy ;

- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;

 

Kategorie wiekowe na zawodach:

 

I kategoria – klasa III i IV Szkoły Podstawowej ( rocznik 2011, 2010)

II kategoria – klasa V i VI Szkoły Podstawowej ( rocznik 2009, 2008,2007)

III kategoria – klasa VII i VIII Szkoły Podstawowej ( rocznik 2006, 2005)

 

 

6. Program zawodów:

 

17 luty (poniedziałek) 

- Rozgrzewka godz. 8.45

- Zawody godz. 9.30

 

Konkurencje

- 25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl. III-IV

- 50m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl. V-VIII

- 25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców kl. III-IV

- 50m stylem grzbietowym dziewcząt chłopców kl. V-VIII

- 25m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców kl. III-IV

- 50m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców kl. V-VIIII

- 25m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców kl. III-IV

- 50m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców kl. V-VIII

- 4 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl. III-IV

- 4x 50m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl. V-VIII

- 8 x 25m stylem dowolnym (cała drużyna) kl. III-IV

- 8 x 25m stylem dowolnym (cała drużyna) kl. V-VIII

 

 

7. Zgłoszenie do zawodów

 

- Pisemną listę zawodników sporządzoną w\g dołączonego wzoru należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów do sekretariatu zawodów (pokój ratowników na pływalni)

- Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach pływackich

- Reprezentacje zgłaszają się na zawody z opiekunem

- O udziale w zawodach należy powiadomić organizatora do 14.02.2020 (piątek)

pod nr tel. 32 2540371

 

8. Nagrody

 

- Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji nagrodzone zostaną medalami oraz dyplomami

- Szkoła Podstawowa której reprezentacja zdobędzie największą ilość punktów otrzyma puchar

 

 

 

9. Przepisy techniczne

- Przed każdą konkurencją zawodnicy zgłaszają się do kierownika wyścigu z czytelnie wypełnioną kartą startową. Karty startowe wypełnione niedokładnie lub nieczytelnie nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji zawodników.

- Zawodnicy klasyfikowani będą według następującej punktacji:

 

 1. miejsce- 12 pkt

 2. miejsce- 10 pkt

 3. miejsce- 8 pkt

 4. miejsce- 7 pkt

 5. miejsce- 6 pkt

 6. miejsce- 5 pkt

 7. miejsce- 4 pkt

 8. miejsce- 3 pkt

 9. miejsce- 2 pkt

 10. miejsce- 1 pkt

 

Postanowienia końcowe:

 • Odprawa techniczna sędziów odbędzie się o godzinie 9.00 na pływalni

 • Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się o godzinie 9.20 w holu przed basenem

 • Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni;

 • Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są ich opiekunowie, trenerzy;

 • Dekoracje zwycięzców będą się odbywać podczas trwania zawodów;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej
  Klubu UKS Karlik i SP nr 33 w Katowicach w celach promocyjnych;

 • Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator zawodów

 

Sprawy różne:

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie danych

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów ( wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach. Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Patronat nad zawodami objął PREZYDENT MIASTA KATOWICE – Marcin Krupa

 

Kontakt z organizatorami:

- Sprawy organizacyjne – Marcin Szczypiński tel. 511 43 48 43

do góry