Ułatwienia dostępu

Harmonogram Działań

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU
„ZDROWA SZKOŁA cz. 2”
BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE

PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW

ODPOWIEDZIAŁNI

OCZEKIWANE EFEKTY

TERMIN

1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych:

-wśród ludzi

-być sobą

-koło wpływów

-negocjacje i mediacje

-co to znaczy dorosły chłopak, dorosła dziewczyna

Wychowawcy SP i Gimnazjum

uczeń:

- zna podstawowe zasady współżycia w grupie i przestrzega ich

- potrafi zgodnie współpracować z rówieśnikami

- zna podstawowe zasady dobrej komunikacji

-wie jak reagować na przemoc rówieśniczą

- ma poczucie własnej wartości

- pozytywnie myśli o sobie        i innych

- ma świadomość własnych zalet i wad, a także potrafi je nazwać

- dokonuje adekwatnej samooceny

- pracuje nad samodoskonaleniem

- potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty

- umie właściwie oceniać różne sytuacje,

podejmować decyzje wspólnie z innymi, bronić swoich przekonań, ale i słuchać argumentów innych

- zna niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem w dorosłe życie

- potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku

- zna potencjalne zagrożenia ze strony innych ludzi

-kulturalnie zachowuje się podczas posiłków w stołówce szkolnej

- zna numery telefonów alarmowych

- wie jak kulturalnie kibicować

-stara się zrozumieć stanowisko innych ludzi oraz potrafi wykazać się empatią

-uczeń wie, co to są czyny karalne wykroczenia i przestępstwa wg kodeksu karnego

-zna zasady gry fair-play

- docenia wartość zdobytej wiedzy

- potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce

wrzesień

2. Uświadomienie konieczności podporządkowania się regulaminom i skutkami nieprzestrzegania ich

Wychowawcy klasy

Nauczyciele

wrzesień

3. Rozwiązywanie konfliktów – na bieżąco

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

cały rok

4. Stały kontakt z dzielnicowym, kuratorami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Psycholog

Pedagog

cały rok

5. Zapoznanie z istotą i potrzebą tolerancji- rozmowy, dyskusje, scenki, pogadanki na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy

listopad

6. Kształtowanie krytycznegomyślenia                 i wspomaganie uczniów           w sytuacjach trudnych zagrażających prawidłowemu  i zdrowemu życiu poprzez lekcje wychowawcze, warsztaty „Jak sobie radzić ze stresem?”

-debaty gimnazjalne

Pedagog

Psycholog

do ustalenia

7. Zapoznanie młodzieży z pojęciami „czyny zabronione i karalne”- spotkanie z policjantem

Pedagog

Psycholog

raz w roku

8. Opracowanie zasad prawidłowej komunikacji u-n, u-u, u-pracownik szkoły

Klasowi liderzy programu profilaktycznego

Uczniowie

Wychowawcy

październik

9. Szkolna Liga Pływacka – Najlepszy pływak klas IV –VI

Odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

10. Międzyszkolne Zawody Sportowe:

- biegi przełajowe

- czworobój

- piłka koszykowa

- piłka siatkowa

- piłka ręczna

-piłka nożna

- zawody pływackie Delfiniada, Gimnazjada MOSIR, Przedszkolandia

Nauczyciele prowadzący zajęcia

cały rok

11. Uczniowski Klub Sportowy:

- piłka nożna

- piłka koszykowa

- nauka i doskonalenie pływania

- piłka siatkowa

Opiekunowie UKS

cały rok

12. Klub TRAMP – wycieczki turystyczno-krajoznawcze

Poddańczyk Barbara Tarajkowski Zbigniew

   

13. Konkurs na plakat lub prezentację multimedialną na temat:

- „Ja i inni”

- „Jesteśmy różni”

-„Moje miejsce w świecie”– konkurs dla gimnazjum

Tecław Barbara

Hadrian Małgorzata Tarajkowski Zbigniew

do ustalenia

14. Zajęcia w zespołach tanecznych: Wiolinki, Katowiczanie

Supińska Anna

Ćwiklińska Maria

cały rok

15. Wyjścia do kina, teatru, wycieczki

Wychowawcy

cały rok

16. Dni Sportu (zawody sportowe)

Nauczyciele wychowania fizycznego

1 VI

17. Wycieczka rowerowa

Kupski Dariusz

do ustalenia

18. Kulturalne spożywanie posiłków, pomoc maluchom w roznoszeniu obiadów, mleka i owoców

Rada młodzieżowa

Nauczyciele świetlicy

cały rok

19. Dawanie dobrego przykładu i wskazywanie pozytywnych wzorców, kulturalne wyrażanie się, słownictwo w codziennych kontaktach

Nauczyciele

Osoby dorosłe

cały rok

20. Festiwal nauki- rywalizacja intelektualna

Hadrian Małgorzata Lotka Małgorzata

Zioła Teresa

Dutkiewicz Ewa

Spyra Alicja

luty

21.Miejska dżungla- zajęcia związane z niepełnosprawnością

Łukowicz Liliana

Zioła Teresa

- przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych

- zna zasady savoir- vivre wobec niepełnosprawnych

- złamania barier mentalnych dotyczących niepełnosprawności

- uwrażliwienie młodzieży na osoby niepełnosprawne i ich problemy

- przełamanie stereotypów funkcjonujących na temat osób niepełnosprawnych

cały rok

22. Ćwiczenia ogólnorozwojowe- „fitness”

Grzesiak Alina

środy, piątki

do góry