REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE ERASMUS+

REGULAMIN

REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„CLIL – NOWOCZESNA METODA W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA” („CLIL – AN INNOVATIVE APPROACH IN A CREATIVE TEACHER’S WORK”)

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

W RAMACH AKCJI:

KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+

 • 1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „CLIL – nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela”.
 2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach pani Teresy Liburskiej-Łój oraz u nauczyciela - koordynatora projektu pani Magdaleny Burzyk.
 • 2.INFORMACJE O PROJEKCIE
 1. Projekt Erasmus+ o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041821 i tytule „CLIL - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela” realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach w okresie od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2023 r
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
  w ramach akcji KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI UCZNIÓW I KADRY W EDUKACJI SZKOLNEJPROGRAMU ERASMUS+
 3. Projekt zakłada 13 mobilności nauczycielskich obejmujących udział w kursach metodycznych (Intensive English Course and CLIL for Teachers, CLIL and PBL to Improve Student Engagement), ustrukturyzowanej wizycie nauczycieli w szkole w Hiszpanii (Job Shadowing) oraz w wizycie w szkole hiszpańskiej z grupą 8 uczniów.
 4. Uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowym oraz językowym (10 h języka angielskiego).
 5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy w międzynarodowym gronie.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • 3.CELEPROJEKTU

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych.

Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia metodyczne, szkolenia językowe oraz udział w obserwacji pracy typu Job Shadowing w szkole w Hiszpanii. Zaplanowano również mobilność grupową uczniów, która będzie realizowana w Hiszpanii:

 1. Szkolenie w zakresie stosowania nowoczesnej metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) oraz stosowania PBL (Project-Based Learning) podczas zajęć szkolnych, przyczyni się do innowacyjnego podejścia w nauczaniu przedmiotów ścisłych, poprawienia wyników, zwłaszcza w klasach dwujęzycznych, a w konsekwencji wyższych wyników egzaminów zewnętrznych. Szkolenie odbędzie się w Dublinie. – 6 nauczycieli, w tym przedmiotów ścisłych oraz uczących w klasach dwujęzycznych. Czas trwania mobilności: 5 dni.
 2. Wizyta w szkole w Hiszpanii i obserwacja pracy nauczycieli hiszpańskich stosujących metodę CLIL przygotuje uczestników mobilności do właściwego i skutecznego wprowadzenia metody CLIL na swoich lekcjach. Ponadto pozwoli na poznanie tamtejszego systemu edukacji, codziennego funkcjonowania szkoły, ale też na nawiązanie wiarygodnych partnerstw międzynarodowych. –  5 nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz uczących w klasach dwujęzycznych. Czas trwania mobilności: 5 dni.
 3. Mobilność grupowa uczniów realizowana w szkole hiszpańskiej przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczestników: porozumiewanie się w językach obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresja kulturalna – 8 uczniów, 2 nauczycieli, 1 osoba towarzysząca.

Udział w projekcie istotnie wpłynie na kompetencje nauczycieli i uczniów oraz wzmocni wizerunek SP Nr 33 w Katowicach. Przyczyni się również do podniesienia jakości kształcenia, a kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoją znajomość języka angielskiego. Kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru. Dzięki zrealizowanym działaniom, spodziewamy się wzrostu prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz rozwinięcia współpracy międzynarodowej. 

 • 4. ZESPÓŁREKRUTACYJNY
 1. Zespół rekrutacyjny jest powoływany przez Dyrektora szkoły. Do zadań zespołu należy wybór uczestników optymalnie odpowiadających adekwatności mobilności.
 2. W celu rzetelnego wyboru uczestników opracowane zostały kryteria sprawiedliwej, zgodnej z zasadą równości szans rekrutacji oraz przejrzysta i spójna procedura wyboru.
 • 5. ZASADYREKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w zakładce programu Erasmus+ na szkolnej stronie internetowej.
 2. Udział wszystkich zainteresowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach w przygotowaniach językowo – kulturowych przed wyjazdem uczestników oraz w lekcjach otwartych i prezentacjach innowacyjnych metod nauczania, które uczestnicy mobilności zorganizują po powrocie.
 3. Ogłoszenie rekrutacji zaplanowanej w terminie od 9.05.2022 r. do 27.05.2022 r.
 4. Przedłożenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr 1 do regulaminu) Dyrektorowi szkoły przez nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie (ostateczny termin złożenia ankiety upływa z dniem 20.05.2022 r).
 5. Przystąpienie do testu językowego przewidzianego na dzień 24.05.2022 r. przez kandydatów, których ankiety będą ocenione najwyżej.
 6. Wyznaczenie kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:

6.1. kwalifikacje zawodowe nauczyciela odpowiadające specyfikacji mobilności,

6.2. motywacja nauczyciela do wzięcia udziału w mobilności,

6.3. gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu
            (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów),

6.4. stopień znajomości języka angielskiego, w oparciu o wyniki testu poziomującego, spełniającego kryteria ESOKJ. W przypadku kursów metodycznych oraz ustrukturyzowanej wizyty w szkole w Hiszpanii - kwalifikacja co najmniej B2.

6.5. spełnione kryteria formalne kandydata wynikające z zasad programu Erasmus+.

6.6. dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane - część nauczycieli była zaangażowana w działania związane z projektem już od momentu powstawania wniosku aplikacyjnego, dlatego też, będzie to dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.

Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji!

 • 6. PRZEBIEGREKRUTACJI
 1. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie dwuetapowo.
 2. Nauczyciele zainteresowani wyjazdem wypełnią arkusz rekrutacyjny, na podstawie którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do drugiego etapu. Pierwsze posiedzenie zespołu rekrutacyjnego będzie miało miejsce dnia 23.05.2022 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych ankiet i zakwalifikują do drugiego etapu nauczycieli, którzy najbardziej odpowiadają profilom uczestników mobilności.
 1. W dniu 24.05.2022 r. wśród nauczycieli wyłonionych podczas pierwszego etapu rekrutacji zostanie przeprowadzony test językowy, którego wynik ostatecznie rozstrzygnie czy dany nauczyciel będzie zakwalifikowany do mobilności. Dnia 25.05.2022 r. odbędzie się drugie posiedzenie, w wyniku którego zostaną wyłonieni uczestnicy oraz nauczyciele zakwalifikowani na listę rezerwową. Na tym etapie zostanie również wzięte pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie kandydatów w opracowanie projektu. Przed podjęciem finalnej decyzji o zakwalifikowaniu nauczyciela do mobilności, zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria rekrutacji.
 2. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z działaniami projektowymi.
 3. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości 27.05.2022 r.
 • 7.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnik zobowiązuje się do:

 • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 • tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu;
 • podzielenia się zdobytą wiedzą i zaprezentowania praktycznych sposobów jej wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej, poprzez prowadzenie lekcji otwartych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz udostępnianie materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowych metod (CLIL, PBL).
 • promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
 • doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności TIK;
 • godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.
 • 8. ZASADYREZYGNACJIZ UDZIAŁU W PROJEKCIE
 1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem – Załącznik 2.
 2. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu językowego uczestnika składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji.
 • 9.INFORMACJAO WYNIKACH REKRUTACJI
 1. Z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół, zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu.
 2. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Erasmus+” nie później niż 27.05.2022 r.
 • 10. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
  w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia projektu.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

                                                                          Magdalena Burzyk – koordynator projektu

Załączniki do regulaminu rekrutacji

do góry