Ułatwienia dostępu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 pn. Śląska Szkoła Ćwiczeń,

nr POWR.02.10.00-00-3029/20, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI 

CZ.I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 §1

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śląska Szkoła Ćwiczeń”, nr POWR. 02.10.00-IP 02 – 00 – 003/19 , realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  a) Partnerem Wiodącym projektu jest Miasto Katowice, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4.
  b) Partnerem Projektu są:
  - Grupa Edukacyjno - Szkoleniowa „SOKRATES”, mająca swoją siedzibę w Bytomiu, ul. Wrocławska 14/6c
  - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

§2

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

W niniejszym dokumencie stosowane są następujące nazwy:

a) Projekt – należy przez to rozumieć projekt: Śląska Szkoła Ćwiczeń nr POWR.02.10.00-IP 02 – 00 – 003/19.
b) Szkoły Współpracujące:

XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Curie - Skłodowskiej w  Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach
Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach

c) Szkoła Ćwiczeń

 • Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel. 32 254 03 71, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, ul. Mickiewicza 11 tel.32 258 93 05 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza ul. Goetla 2, 40-749 Katowice,
  32 255 61 31, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 d) Nauczyciel/nauczycielka – nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół wymienionych w § 2 e) Dyrektor/Dyrektorka – kadra zarządzająca jednej ze szkół wymienionych w § 2

f) Obszar wsparcia – dotyczą jednego z 4 przedmiotów: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce, informatyka

g) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wsparcia.

h) Biuro projektu – należy przez to rozumieć Biuro projektu w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach , ul. Witosa 23, 40 – 832 , Katowice, 32 254 03 71, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

i) Rekrutacja – działanie mające na celu wyłonienie dyrektorów i nauczycieli biorących udział w poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie

j) Formy wsparcia:

Szkolenia/warsztaty metodyczne - forma doskonalenia nauczycieli w ramach projektu, o charakterze warsztatowym, realizowana w formie stacjonarnej lub w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego - zdalnej.

Sieć współpracy i samokształcenia - forma wsparcia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w ramach projektu, służąca wymianie doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu nowych materiałów, prowadzona przy wsparciu ekspertów, organizowana w formie stacjonarnej oraz na platformie edukacyjnej doskonalenewsieci.pl .

Lekcja pokazowe

Doradztwo metodyczne

Konsultacje indywidualne i grupowe

k) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach - partner projektu

l) Grupa Edukacyjno – Szkoleniowa „SOKRATES” – partner projektu, z siedzibą przy ul. Wrocławska 14/6c

 §3

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Celem głównym projektu jest stworzenie modelu Śląskiej Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach opracowanego modelu, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce, informatyka.
 2. W ramach projektu planowane są następujące działania:
  a) Wyposażenie pracowni przedmiotowych Szkołach Wiodących w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny do nauczania języka angielskiego, matematyki oraz pracowni informatycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej i geograficznej.
  b) Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb w Szkołach Współpracujących.
  c) Doradztwo metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli Szkoły Ćwiczeń oraz Szkół Współpracujących.
  d) Szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli ze Szkoły Ćwiczeń oraz Szkół Współpracujących.
  e) Sieci współpracy i samokształcenia (5 sieci: dla dyrektorów nauczycieli języka angielskiego, matematyki, z zakresu TIK oraz przedmiotów przyrodniczych).
  f) Współpraca z Uniwersytetem Śląskim w zakresie popularyzowania dobrych rozwiązań w środowisku akademickim i nauczycielskim
  g) Działanie szkoły ćwiczeń poprzez lekcje pokazowe, warsztaty i konsultacje indywidualne dla nauczycieli i studentów.
 3. Działania w ramach projektu uwzględniają zasadę równych szans, w tym równości płci. 

§4

KRYTERIA UCZESTNICTWA

 1. Grupę docelową projektu stanowią m.in.:
  1) Szkoły Współpracujące,
  2) Dyrektorzy i nauczyciele.
 1. Kryteria uczestnictwa:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

W przypadku nauczyciela:

a) jest nauczycielem w rozumieniu art. 3 p. 9 Ustawy o systemie oświaty;
b) posiada zatrudnienie w szkole objętej projektem;
c) jest zainteresowana rozwojem zawodowym, zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania;
d) naucza danego przedmiotu/danej specjalności obejmującej jeden z 4 obszarów wsparcia;
e) posiada pełne kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu;
f) dopełni wszystkich formalności, o których mowa w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

W przypadku dyrektora/osoby zarządzającej szkołą:

a) jest dyrektorem/osobą zarządzającą szkoły biorącej udział w projekcie,
b) jest zainteresowany/a udziałem w projekcie,
c) dopełni wszystkich formalności, o których mowa w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

§5

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
 2. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia.
 3. Szkolenia dla dyrektorów i trenerów organizowane przez GES „Sokrates” w ramach projektu co do zasady odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.
 4. Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach udostępni swoje wyposażenie i zapewni niezbędne materiały dydaktyczne.

 

 II. ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FORMACH WSPARCIA ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 §6

PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do udziału w formach wsparcia jest prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach w porozumieniu z Grupą Edukacyjną „SOKRATES” oraz z dyrektorami Szkół Współpracujących.
 2. Zgłoszenie do udziału w projekcie należy przesłać w terminie do września :
  - w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - w wersji papierowej na adres Biura projektu.
 1. Ocena spełnienia kryteriów będzie dokonywana na podstawie wypełnionych deklaracji na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 2. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, do którego załącznikiem jest lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 3. Od 9 września 2020 r. do 25 września 2020r. odbędzie się rekrutacja dyrektorów i nauczycieli na listę rezerwową.
 4. Nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia przedstawiciel projektu, przesyła do dyrektorów i nauczycieli szkół objętych projektem, drogą elektroniczną szczegółową informację o planowanej formie oraz harmonogram jej realizacji.
 5. Zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych osobowych i oświadczenia.

§7

DOKUMENTACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia Uczestnicy/Uczestniczki będą zobowiązani/zobowiązane do:
  a) wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  b) podpisania Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  c) wypełnienia i podpisania formularza Zakres danych osobowych uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie uczestnictwa w danej formie wsparcia (równoznaczne z rozpoczęciem udziału w projekcie), następuje z chwilą podpisania kompletnie wypełnionych dokumentów, wymienionych w § 7 pkt.1.
 3. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 7 pkt.1. lub ich niekompletne wypełnienie, uniemożliwia udział Kandydata/Kandydatki w projekcie.
 4. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany/jest zobowiązana do natychmiastowego informowania organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych, podanych w dokumentacji wymienionej w § 7 pkt.1.

 §8

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik/uczestniczka szkolenia/kursu jest zobowiązany/zobowiązana do:
  a) przestrzegania czasu, zgodnie z przyjętym harmonogramem dla danej formy wsparcia;
  b) czynnego uczestnictwa w danej formie wsparcia oraz każdorazowego potwierdzania obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na liście obecności.
 2. Spełnienie wymogów, o których mowa w § 8 pkt.1. jest warunkiem uzyskania zaświadczenia.
 3. Uczestnik/uczestniczka sieci współpracy i samokształcenia jest zobowiązany/zobowiązana do:
  a) udziału w dwóch spotkaniach stacjonarnych w każdym roku szkolnym funkcjonowania sieci w łącznym wymiarze przynajmniej 80% godzin dydaktycznych przewidzianych na te spotkania;
  b) pracy na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl, w trybie synchronicznym i asynchronicznym w łącznym wymiarze przynajmniej 80% godzin dydaktycznych przewidzianych programem.
 4. Spełnienie wymogów, o których mowa w § 8 pkt. 3 jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w sieci współpracy i samokształcenia.
 5. Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w projekcie wyłącznie
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony/a.
 6. W przypadku, o którym mowa w § 8 pkt. 5 dyrektor szkoły jest zobowiązany
  do skierowania do udziału w projekcie innego nauczyciela, spełniającego kryteria rekrutacji.

 §9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu z kandydatami, bądź uczestnikami projektu organizatorzy będą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w części dotyczącej rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez Kierownika projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich oraz przepisy dotyczące funduszy strukturalnych
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu.docx

Załącznik nr 3: Zakres danych osobowych uczestnika projektu.docx

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.docx

Załącznik nr 5 Karta rekrutacyjna.docx

 

do góry