Ułatwienia dostępu

Stypendia "Prymus"

17. 06. 29
Utworzono: 29 czerwiec 2017

Uwaga
Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium można uzyskać w sekretariacie szkoły.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy spełniają warunki:

  • średnia ocen 5,50 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
  • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
  • tytuł laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy spełniają warunki:

  • średnia ocen 5,00 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
  • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic (opiekun prawny) lub dyrektor szkoły w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice  przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008, w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca w danym roku szkolnym.

Wniosek : Stypendia PRYMUS w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja !!!

 http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium oraz oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus"

Uchwałę i kryteria można pobrać ze strony:

http://www.bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=60171&menu=660

do góry