Ułatwienia dostępu

Dostosowanie do egzaminów

Terminy związane ze szczegółowymi sposobami dostosowania* warunków i form przeprowadzania egzaminów (wynikające z „Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021”):

Do 20 listopada 2020r. – poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Do 25 listopada 2020r.  - rodzice ucznia składają oświadczenie (na piśmie o którym mowa powyżej) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

*Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza i dostarczonego do dyrektora szkoły nie później niż do 15.10.2020r.),

- posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostarczonej do dyrektora szkoły nie później niż do 15.10.2020r.),

- którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej),

- o których mowa w art. 165 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021”

do góry