REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

  1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
  2. Jeżeli do podręcznika dołączona jest płyta CD, stanowi ona jego integralną część i musi być zwrócona razem z książką.
  3. Podręczniki należy podpisać w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
  4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 
  5. Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.
  6. Książki należy zwrócić do biblioteki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  7. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu podręczników przed opuszczeniem szkoły.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, rodzic/opiekun prawny czytelnika ponosi odpowiedzialność finansową, zgodnie z art. 22ak ust.3 ustawy o systemie oświaty.
  9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Wpłaty za zniszczone lub zgubione podręczniki dla klasy IV i V SP  i  I i II GIM  można dokonać w bibliotece szkolnej.

Więcej informacji oraz podstawę prawną znaleźć można na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gd zie-i-ile-trzeba-zaplacic.html#

Dla uzupełnienia załączamy odpowiedź  z MEN na zapytanie dotyczące problemów zagubionych i zniszczonych podręczników, precyzujące tok postępowania:

„Uprzejmie informuję, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

 Jeżeli szkoła ustaliła zasady zwrotu kosztów zniszczonego podręcznika, to środki uzyskane w ten sposób powinny być przeznaczone na zakup brakujących egzemplarzy.”

 Z poważaniem

 Krzysztof Klefas
 Główny Specjalista

 Departament Jakości Edukacji
 al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

do góry