Regulamin pracowni ICIM

REGULAMIN PRACOWNI ICIM

 • Z ICIM mogą korzystać uczniowie ZSO ( na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej),rodzice uczniów, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 • Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki, poza przerwami szkolnymi.
 • Nie mogą z niego korzystać uczniowie podczas własnych zajęć lekcyjnych.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • Czas pracy przy komputerze nie powinien jednorazowo przekraczać 1 godziny.
 • Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 • Zabrania się:

-dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem;

-instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych( np.: Tlen, Gadu-Gadu itp.),

-wysyłania wiadomości tekstowych SMS,

-kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

-korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

-korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

 • Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 • Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 • Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 • Do kopiowania materiałów można używać własnej dyskietki (sformatowanej lub sprawdzonej programem antywirusowym).
 • Z nagrywarki CD-Rom może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 • Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 • W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt papieru i tonera.
 • Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy podczas pracy.
 • Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 • W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.
do góry