Ważne informacje dotyczące szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Terminy związane ze szczegółowymi sposobami dostosowania* warunków i form przeprowadzania egzaminów (wynikające z „Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022”):

Do 19 listopada 2021r. – poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Do 25 listopada 2020r.  - rodzice ucznia składają oświadczenie (na piśmie o którym mowa powyżej) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

*Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- chorzy lub niesprawni czasowo oraz uczniowie z chorobami przewlekłymi (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza i dostarczonego do dyrektora szkoły nie później niż do 15.10.2021r.),

- posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostarczonej do dyrektora szkoły nie później niż do 15.10.2021r.),

- którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej),

- o których mowa w art. 165 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022”.

Stypendium szkolne

Do 13.09.2021r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 528zł. netto na osobę, od stycznia 2022r.  kryterium wynosi 600 zł. Świadczenie 500+ nie wlicza się do tej kwoty. Wnioski można pobrać i złożyć u pedagogów lub psychologa szkolnego po umówieniu telefonicznym (32/254 0371 wewn.43).

Niezbędne do złożenia wniosku są dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Prosimy o przyniesienie na spotkanie oryginału oraz kopii  dokumentów.

 
Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku::
 
Dla zdarzeń w okresie 1.09.2021 - 31.08.2022 roku obowiązują
poniższe nr polis:
 
Wariant I / składka 50 zł /       EDU-A/P  094105
 
Wariant II / składka 70 zł /      EDU-A/P  094106
 
Wariant III / składka 100 zł /   EDU-A/P  094107
 
W razie zdarzenia proszę o kontakt bezpośrednio po zdarzeniu , nie po zakończeniu  leczenia  z Panem z Tomaszem Sikora tel 502 071 501.
 
Aby złożyć dokumenty dotyczące zgłoszenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączenie dokumentacji medycznej.
 
Skany dokumentów przesyłamy na adres:
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ubezpieczenie obsługuję Tomasz Sikora w razie pytań proszę o kontakt
 
 
tel 502 071 501 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
do góry